בשנת 2011 הוסף סעיף 5א לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 במסגרת תיקון מס' 5 שהוכנס לאותו חוק (להלן: "חוק המכר"), במסגרתו נקבעו כללים בנוגע לפיצוי רוכשי דירות מקבלן, בעקבות איחור במסירת דירה. הסעיף גרר פרשנויות שונות. לאחרונה נדרש בית המשפט העליון לסוגיה זו.

ביום 21.2.2016 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון במסגרת רע"א 6605/15 אילנה שמש ואח' נגד ספייס בניה ויזמות בע"מ, דינים עליון 2016 (27) 1157, הקובע לראשונה ובאופן תקדימי כי מספר הוראות של סעיפים נפוצים בהסכמי מכר לרכישת דירה יד ראשונה מקבלן, הינן מנוגדות להוראות ס' 5א לחוק המכר.

ביתר פירוט, בית המשפט העליון קבע כי תניות מסוימות בהסכמי מכר המוצגות כתניות שעניינן הסכמה על מועד מסירה חדש בין הצדדים, נועדו בפועל לפטור את הקבלן מחובת הפיצויים המוטלת עליו מכוח חוק המכר ולכן תניות אלו בטלות.

ויודגש, פסק הדין אינו שולל את עצם האפשרות לקבוע בהסכם המכר מועד חוזי מוסכם חדש למסירת הדירה, שכן האיחור במסירת הדירה נמנה על פי החוק רק מהיום שעליו הוסכם כיום המסירה. ואולם, במקרה בו מדובר הלכה למעשה בתניות שאינן כוללות מועד מסירה קונקרטי חדש, או שאינן מגדירות משך זמן קצוב שבו נדחה המועד החוזי, הרי שיראו בהן כתניות המנוגדות להוראות חוק המכר.

כך למשל, בית המשפט העליון קבע כי הוראה בהסכם מכר הקובעת כי כל שינוי או תוספת אשר הוסכם כי יבוצעו בדירה יאפשרו לקבלן לדחות את המועד החוזי למסירת הדירה למשך הזמן שבו יבוצעו התוספות והשינויים האמורים ולפחות לתקופה של 60 יום, היא הוראה המנוגדת להוראות ס' 5א לחוק המכר שכן היא אינה קובעת מועד מסירה חדש, אלא מקנה למעשה למשיבה את האפשרות לקבוע את מועד המסירה, כך שכל בקשה של הרוכש לשינוי בדירה תאפשר לקבלן לדחות את המועד למסירת הדירה לכל הפחות בחודשיים.

מאידך, בית המשפט העליון ציין כי מקום שבו החוזה יכלול טבלה המפרטת מועדים חדשים או פרקי זמן קבועים ומוגדרים בגין כל בקשת שינוי (לפי סוגה וטיבה) הרי שניתן יהיה לראות בכך תניה הקובעת מועד חוזי חדש ושאינה מנוגדת להוראות חוק המכר.

למותר לציין כי על אף הזמן הקצר שחלף מאז שניתנה, פסיקה זו של בית המשפט העליון הובילה לאחרונה להגשת תביעות לא מעטות של רוכשים כנגד קבלנים בגין עיכובים נטענים במסירת דירות.

יחד עם זאת חשוב לזכור כי מדובר בפסק דין חדשני המשרטט קווים מסוימים בתוכם עדיין נדרש לצקת תוכן והבהרות, כאשר יש להניח כי הדברים יעשו בעתיד על ידי הערכאות השיפוטיות המחוזי והשלום שיידרשו לכך עתה יותר מתמיד.

(יצוין כי משרדנו מייצג באופן שוטף הן דיירים והן קבלנים בתיקים של ליקויי בנייה, עיכוב במסירת דירות בפרויקטים ועוד)

השאירו פרטים ליצירת קשרבואו ניפגש לקפה